ராக் என் ரோல் நோ லிமிட்

69 0
69 0
நிகழ்வு தேதி: 2019 / 11 / XXவகைகள்

மூலம்: Indicação – Marcia Assay.

ராக் என் ரோல் நோ லிமிட்

Nigth Café

Dia – 2 de Novembro.

Horário – 22:00

Venham aproveitar a melhor casa de show de Komaki ao som do melhor do Rock nacional

,internacional e all mix

Banda Ditto Loko

Chiken Fron Mars

Ingresso – Valor Único ¥ 1.500.
Nome na lista.
sorteio de um ensaio Fotográfico.
1 – Ticket no KEY PARTY .

இந்த கட்டுரையில்